بوشینگ 36kV-1250 A-P3- Barberi

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. Oil type Bushing with complete accesories @ EN 50180 - Min. creepage distance=900mm - Barberi @ - @ 36-1250 / P3