فشارشکن MAIER-0.3BAR

فشارشکن ­ها برای جلوگیری از دفرمگی (تغییر شکل) و انفجار مخزن ترانسفورماتور  در مواقعی که فشار داخل مخزن از حد مجاز آن تجاوز کرده باشد طراحی شده ­اند فشار شکن ترانسفورماتور مدل MPRV80 - MAIER ( 0.3bar ) with contact

فشارشکن MAIER-0.7BAR

فشارشکن ­ها  برای جلوگیری از دفرمگی (تغییر شکل) و انفجار مخزن ترانسفورماتور  در مواقعی که فشار داخل مخزن از حد مجاز آن تجاوز کرده باشد طراحی شده ­اند فشار شکن ترانسفورماتور مدل MPRV80 - MAIER ( 0.7bar ) with contact

فشارشکن برند Messko-12psi

فشارشکن ­ها برای جلوگیری از دفرمگی (تغییر شکل) و انفجار مخزن ترانسفورماتور  در مواقعی که فشار داخل مخزن از حد مجاز آن تجاوز کرده باشد طراحی شده ­اند MR - MPREC – LMPRD – 12 Psi – standard cover RAL 7032 ; LMPRD 685-12-21 – Pressure Relief Device