نمایش دادن همه 11 نتیجه

کلید تپ چنجر36kV – 400A – 5pos – Maier

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ - @ - @ 36Kv / 400A / 5Pos - Maier

کلید تنظیم ولتاژ 24kV – 30A – 3pos – EMC

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ DETC Tap Changer 3Phases Bridge Connect

کلید تنظیم ولتاژ 36kV – 30A – 5pos- Capt

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ DETC Tap Changer 3Phases Bridge Connect

کلید تنظیم ولتاژ 20kV – 30A – 5pos

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap changer Fartak Sana'at 20kv/30A/5pos

کلید تنظیم ولتاژ 20kV – 64A – 5pos- EMC

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer EMC 20kV/64A/5Pos

کلید تنظیم ولتاژ 24kV – 30A – 5pos- Capt

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ Cable DE -Tap Changer Bridge Connect G=65mm With 2,00 m steel Nude Cable For Each Side @ - @ 24Kv / 30A / 5Pos - Capt

کلید تنظیم ولتاژ 24kV – 30A – 5pos- EMC

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ Cable DE @ - @ 24Kv / 30A / 5Pos

کلید تنظیم ولتاژ 30kV – 63A – 9pos – Maier

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap changer Maier 30kV/63A/9Pos

کلید تنظیم ولتاژ 36kV – 150A – 5pos – Maier

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ - @ - @ 36Kv / 150A / 5Pos - Maier

کلید تنظیم ولتاژ 36kV – 30A – 5pos- EMC

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ DETC Tap Changer 3Phases Bridge Connect

کلید تنظیم ولتاژ 36kV – 400A – 5pos- EMC

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ - @ - @ 36Kv / 400A / 5Pos