روغن نما

روغن نمای مغناطیسی در ترانسفورماتورهای روغنی ATN-1-60-301 @ Magnetic Oil Level Indicator

روغن نما- Capt

روغن نمای مغناطیسی در ترانسفورماتورهای روغنی OLM 80 @ Magnetic Oil Level Indicator

روغن نما- Maier

روغن نمای مغناطیسی در ترانسفورماتورهای روغنی Oil Level Indicator @ Radial with Two contacts @ Acc. To catalogue @ Maier

روغن نما- Messko

روغن نمای مغناطیسی در ترانسفورماتورهای روغنی روغن نمای اکسیال @As attached file (Messko)MTO-STF160G/2U-L=1910, Gear ration: 1:4 @As attached file @Oil Level Indicator axial روغن نمای اکسیال@ As attached file (Messko)MTO-STF160G/2U-L=2500, Gear ration: 1:4@ As attached file@ Oil Level Indicator axial@