نمایش دادن همه 3 نتیجه

بوشینگ 30NF-250 – EMC

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. 30 Nf 250@@DIN 42531@@Oil type bushing with complete accessories(with in(

بوشینگ 36kV-1250 A-P3- Barberi

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. Oil type Bushing with complete accesories @ EN 50180 - Min. creepage distance=900mm - Barberi @ - @ 36-1250 / P3

بوشینگ با بلسن داخلی 36kV-250 A-P4 – CEDASPE

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. Oil Type Bushing With Complete Accessories / With Inner Bolt @ EN 50180-Min Creepage Distanc @ - @ 36kV / 250A  - EMC