بوشینگ 24kV-250 A-P4 – EMC

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. 24-250 / P4@@EN 50180-Without Inner Bolt -Min creepage distanc@@Oil type bushing with complete accessories(without(