نمایش دادن همه 4 نتیجه

بوشینگ 20NF-250 – IIC

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. DIN 42531@ ‎20 Nf 250@ Oil type bushing with complete accessories-with inner bolt@

بوشینگ 20NF-250 – IIC

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. DIN 42531@ ‎20 Nf 250@ Oil type bushing with complete accessories@

بوشینگ 24kV-250 A-P3 – EMC

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. @ Oil Type Bushing With Complete Accessories / With Inner Bolt @ EN 50180-Min Creepage Distanc @ - @ 24kV / 250A / P3 – EMC

بوشینگ 24kV-250 A-P4 – EMC

بوشینگ ها تجهیزاتی هستند که برای اتصال هادیهای داخل ترانسفورماتور و ارتباط آن با بیرون مخزن و ترمینال های شبکه استفاده می شود. این تجهیز از یک پوسته سرامیکی ساخته شده که هادی از درون آن عبور می کند. 24-250 / P4@@EN 50180-Without Inner Bolt -Min creepage distanc@@Oil type bushing with complete accessories(without(