نمایش دادن همه 2 نتیجه

کلید تنظیم ولتاژ 24kV – 30A – 5pos- Capt

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ Cable DE -Tap Changer Bridge Connect G=65mm With 2,00 m steel Nude Cable For Each Side @ - @ 24Kv / 30A / 5Pos - Capt

کلید تنظیم ولتاژ 24kV – 30A – 5pos- EMC

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap Changer @ Cable DE @ - @ 24Kv / 30A / 5Pos