کلید تنظیم ولتاژ 20kV – 30A – 5pos

به منظور تثبیت ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از کلید تنظیم ولتاژ استفاده می شود. کلید تنظیم ولتاژ  وظیفه کنترل و تغییر ولتاژ در ترانسفورماتور را بر عهده دارد. Tap changer Fartak Sana'at 20kv/30A/5pos